Almindelige betingelser for Workshops solgt gennem GynZones webshop

Nedenstående betingelser gælder for individers tilmelding til åbne workshops gennem webshoppen. Repræsenterer du en institution eller virksomhed, som ønsker at bestille workshops hos GynZone, se: 

For principper for behandling af personoplysninger, se GynZones persondatapolitik.

1. ALMINDELIGE BETINGELSER

 1. Disse almindelige betingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse for workshops og foredrag ("Workshops") afholdt af GynZone ApS, med åben tilmelding for kunder (”Kunder”) gennem GynZones webshop. Betingelserne gælder uanset Kundens yderligere/og eller modstridende betingelser angivet i bestillinger eller anden kommunikation fra Kundens side. Bestemmelser, der fraviger eller supplerer Betingelserne er kun gyldige i det omgang, sådanne bestemmelser er udtrykkeligt og skriftligt accepteret af GynZone.

2. TILMELDING TIL WORKSHOPS

 1. Ved Kundens tilmelding til Workshops gennem GynZones webshop er tilmeldingen først bindende for GynZone ved GynZones skriftlige bekræftelse via e-mail. 

3. PRIS OG BETALING

 1. Betaling sker med kreditkort samtidig med tilmelding i webshoppen. Det vil ved tilmeldingen fremgå hvilke kreditkort, der kan anvendes. 
 2. Priser angivet i webshoppen er inklusive dansk moms. For kunder udenfor EU vil momsen blive fratrukket ved betalingen og på den tilsendte faktura. 
 3. I tilfælde af at Kundens arbejdsplads eller studiested skal betale for Kundens deltagelse i Workshoppen, og såfremt betaling i dette tilfælde ikke kan ske med kreditkort, kan Kunden henvende sig til GynZone via e-mail info@gynzone.dk med henblik på betaling pr. faktura. GynZone er ikke forpligtet til at fremsende faktura for tilmelding af under 4 deltagere og er desuden berettiget til at pålægge fakturaer for under 4 deltagere et administrationsgebyr.
 4. Priserne i webshoppen angives i den eller de valuta som GynZone skønner er relevante for den konkrete Workshop. 
 5. Prisen for Workshops solgt gennem GynZones webshop dækker selve undervisningen samt udleveret kursusmateriale. Hvis kursisten selv skal medbringe materialer til brug i undervisningen, vil GynZone gøre udtrykkeligt opmærksom på dette inden Workshoppens afholdelse.
 6. I nogle tilfælde vil prisen for Workshoppen også dække adgang til et eller flere af GynZones e-læringsmoduler. Det vil da fremgå af workshopbeskrivelsen i webshoppen hvilke moduler, der er inkluderet, samt hvor mange timers adgang tilmeldingen udløser. Adgangen vil være knyttet til den e-mailadresse som Kunden angiver ved tilmeldingen.

4. FORTRYDELSESRET

 1. Kunden har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden 14 dage efter Kundens modtagelse af GynZones skriftlige bekræftelse via e-mail.
 2. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter Kundens modtagelse af GynZones skriftlige bekræftelse via e-mail.
 3. For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele GynZone Kundens beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring via e-mail til info@gynzone.dk. Kunden kan benytte denne standardformularmen det er ikke obligatorisk.
 4. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis Kunden sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 5. Udøver Kunden fortrydelsesretten i aftalen, refunderer GynZone alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering tilbudt af GynZone), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor GynZone har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde aftalen. Tilbagebetalingen gennemføres med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
 6. Hvis Kunden ønsker, at Workshoppen skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal Kunden uanset udnyttelse af fortrydelsesretten betale et beløb, som står i forhold til den del af Workshoppen som Kunden har deltaget i indtil det tidspunkt, hvor Kunden informerer om udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

 1. GynZone er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens utilfredshed med en afholdt Workshop eller aflysning af en Workshop, som er sket i overensstemmelse med punkt 6 nedenfor.
 2. GynZones ansvar for Workshops, herunder som følge af aflysninger, er i ethvert tilfælde begrænset til den fakturerede pris for den pågældende Workshop.

6. AFLYSNING AF WORKSHOPPEN

 1. GynZone har ret til at aflyse en Workshop i tilfælde af for få tilmeldinger, eller anden saglig grund efter GynZones vurdering, der ikke kan henføres til GynZones forhold, samt i tilfælde af underviserens forfald, jf. pkt. 7. En sådan aflysning kan ske frem til og med 7 dage før Workshoppens afholdelse. GynZone er forpligtet til inden 14 dage herefter at tilbagebetale den fulde betaling fra Kunden for tilmeldingen til Workshoppen.

7. UNDERVISERENS FORFALD

 1. I tilfælde af underviserens forfald på grund af sygdom eller lignende, skal GynZone gøre sit yderste for, at Workshoppen alligevel kan afholdes med en anden underviser, der også er kompetent til at forestå Workshoppen. 
 2. Kan en Workshop alligevel ikke gennemføres på grund af underviserens forfald, er GynZone berettiget til at aflyse Workshoppen i overensstemmelse med pkt. 6.1, idet GynZone således er forpligtet til inden 14 dage efter aflysningen at tilbagebetale den fulde betaling modtaget fra Kunden for Workshoppen. 

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 1. Alle immaterielle rettigheder og andre rettigheder, herunder men ikke begrænset til copyright, know how, design og varemærker, som er udviklet af GynZone, herunder i forbindelse med Workshops, samt al materiale relateret til Workshops, er til enhver tid GynZones eksklusive ejendom.
 2. Kunden indrømmes en permanent brugsret til udleveret materiale i forbindelse med afholdelse af Workshop ved Kundens betaling af den fulde pris for Workshoppen.

9. KLAGEADGANG

 1. Kunden har mulighed for at få behandlet en klage ved henvendelse til info@gynzone.dk.
 2. Kunden har derudover mulighed for at indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet. Læs mere på www.forbrug.dk

10. LOVVALG OG VÆRNETING

 1. Betingelserne er undergivet dansk ret, bortset fra CISG samt dansk rets international privatretlige regler, hvis disse ville føre til anvendelse af et andet lands ret end dansk ret.
 2. Enhver tvist mellem GynZone og Kunden, skal afgøres af de almindelige domstole, ved retten i Aarhus.
Version 1.1, dateret 19. august 2016

Vis pris i valuta