Licensaftale for GynZones e-læring til institutioner

Licenstager køber hermed en årlig licens og ret til at oprette et antal lokale brugere til GynZones e-læringsmoduler på hjemmesiden www.gynzone.dk / www.gynzone.net

Licensen omfatter et aftalt antal unikke brugeradgange, der hver tildeles et på forhånd fastsat antal timers on-line adgang indenfor en 12 måneders periode. Hver brugeradgang defineres af en personlig e-mail samt navn på den ansatte eller studerende ved institutionen.

For principper for behandling af personoplysninger, se GynZones persondatapolitik.

Fornyelse af licenser følger kalenderåret. Ved oprettelse af en licens midt i et kalenderår betaler licenstageren for den resterende del af året.
Timeforbrug for alle brugere nulstilles ved årsskiftet og følger således kalenderåret.

I forbindelse med fornyelse af den årlige licens vil der blive fremsendt en ny faktura.

Der henvises til afsnit 13 vedrørende opsigelse af licens.

1. AFTALENS FORMÅL

 1. Denne licensaftale finder anvendelse for så vidt angår alle forhold vedrørende brug af GynZones e-læringsmoduler (i det følgende kaldet ”Produktet”) via online adgang til servere, hvorpå GynZones software er installeret. En oversigt over e-læringsmodulerne kan ses her.

2. LICENSRETTEN

 1. GynZone har ophavsret og enhver anden rettighed til software og serviceydelse samt brugergrænseflade, billeder, lyd, video, animation, tekst og andre medier, der er indarbejdet eller anvendes i Produktet.
 2. Licenstager tildeles en begrænset, ikke-overdragelig brugsret til Produktet for det aftalte antal brugere.
 3. Licenstager må alene bruge Produktet som undervisningsmateriale, og må ikke reproducere, kopiere, overdrage eller på anden måde udnytte Produktet til kommercielle formål, såfremt dette ikke er godkendt af GynZone.
 4. Brugsretten og antallet af brugeroprettelser er knyttet til den konkrete institution og kan ikke deles med andre institutioner.
 5. Licenstager er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug eller på anden måde overdrage eller overgive licensretten til tredjemand.
 6. Licenstager indestår for, at alle tildelte brugere af Produktet anvender dette i overensstemmelse med denne licensaftale.

3. GYNZONES SERVICEMÅL

 1. GynZone bestræber sig på at opretholde en oppetid på 100% for online adgang. Dette sikres ved at benytte stabile servere med 24 timers service og daglig backup.
 2. GynZone vil optimere undervisningsmateriale kontinuerligt i takt med, at ny faglig viden frembringes. Nye versioner og opdateringer af undervisningsmaterialet er frit tilgængelige for Licenstageren i licensperioden, jf. pkt. 13.
 3. GynZone er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for GynZones kontrol.

4. LICENSTAGERS FORPLIGTELSER

 1. Licenstager skal oplyse navn, jobfunktion, e-mail og telefonnummer på en af Licenstageren navngivet medarbejder (”Licens Administrator”). Al henvendelse foregår gennem denne Licens Administrator, som også skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Licenstagers vegne.
 2. Hvis Licens Administrator udskiftes, skal Licenstager hurtigst muligt oplyse navn, jobfunktion, e-mail og telefonnummer på den nye Licens Adminisitrator til info@gynzone.dk. I tilfælde af at Licens Administrator fratræder uden at en ny Licens Administrator med det samme kan udnævnes, skal Licenstager oplyse navn, jobfunktion, e-mail og telefonnummer på en midlertidig kontaktperson vedrørende licensen.
 3. Licenstager beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres via brug af Produktet, og hvorledes disse skal anvendes. For GynZones principper for behandling af personoplysninger, se GynZones persondatapolitik.

5. LEVERING AF YDELSER OG VEDERLAG

 1. Alle prisangivelser er opgivet i danske kroner eksklusive moms / VAT.
 2. Levering af licensretten anes for sket, når GynZone har fremsendt log ind oplysninger til Licenstageren.
 3. Licens kan også købes gennem certificerede GynZone distributører for specifikke geografiske markeder. Distributøren er ved formidling af salg forpligtet til at sørge for, at Licenstager er informeret om vilkår beskrevet i denne Licensaftale.
 4. Betaling: GynZone eller den af GynZone certificerede distributør fremsender faktura. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra fakturadato. Ved Licenstagers forsinkelse med betalingen for Produktet eller andre serviceydelser, tillægges en morarente på 2 (to) % af det forfaldne beløb for hver påbegyndt måned, indtil fuld betaling er erlagt af Licenstager.
 5. Vederlag for andre serviceydelser eller produkter end adgang til GynZones e-læring, herunder påvisning og afhjælpning af fejl, som Licenstageren er ansvarlig for, faktureres på basis af GynZones listepriser.

6. REKLAMATION OG MANGLER

 1. Konstaterer Licenstager mangler, skal Licenstager straks fremsende skriftlig reklamation indeholdende specifikation af den pågældende fejl og beskrivelse af fejlens konsekvens for Licenstagers benyttelse.
 2. Såfremt en fil er beskadiget eller ikke virker, skal Licenstager reklamere inden rimelig tid. Retten til at reklamere over en beskadiget fil er begrænset til mangler som var til stede da filen blev uploadet. 
 3. GynZones ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til - efter GynZones valg - at foretage omlevering, afhjælpning eller ved at meddele Licenstageren et forholdsmæssigt afslag. Licenstageren kan således ikke kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskade eller andre indirekte tab.
 4. Reklamationer fra Licenstager berettiger ikke Licenstager til at tilbageholde betalinger for Produktet, services eller leverancer fra GynZone.

7. IMMATRIELLE RETTIGHEDER

 1. GynZone har ophavsret og enhver anden immateriel rettighed til Produktet.
 2. Licenstageren er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder og kildekoder, ligesom Licenstageren er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i softwaren vedrørende rettighedsforhold, varemærker eller lignende, samt uberettiget til helt eller delvist at kopiere Produktet eller dele heraf, herunder kildekoder.
 3. Informationer og data leveret af GynZone i forbindelse med Produktet tilhører GynZone. Licenstageren er uberettiget til at reproducere eller kopiere sådan information.

8. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

 1. Online adgang til Produktet leveres af GynZone med de funktioner og indhold, som fremgår af produktbeskrivelserne for de enkelte moduler og det fremsendte tilbud.
 2. GynZone har foretaget test af Produktet inden levering. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at Produktet – ligesom andre softwarebaserede produkter – indeholder mindre fejl. Alle fejl rettes hurtigst muligt, og en opdateret version vil herefter blive fremsendt eller gjort online tilgængelig.
 3. GynZone kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Produktet, og GynZone indestår i intet tilfælde for:- at Produktet opfylder Licenstagers krav, forventninger og behov, og- at Produktet er fejlfrit, tilgængeligt, rigtigt, nøjagtigt, opdateret, sikkert, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
 4. GynZone er således ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som Licenstager eller tredjemand lider på grund af fejl ved Produktet eller som følge af brugen af Produktet.
 5. GynZones ansvar over for Licenstageren er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til det af GynZone senest fakturerede licensbeløb for en 12 måneders licensperiode.
 6. Indholdet af Produktet kan ikke erstatte traditionel lægelig behandling.
 7. Produktet tjener alene informations- og uddannelsesøjemed og beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner.

9. PRODUKTANSVAR

 1. GynZone er produktansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. GynZone fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen af GynZones produktansvarsforsikring.
 2. Licenstageren er forpligtet til skriftligt at meddele GynZone, såfremt Licenstager bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det leverede, at tredjemand påstår at der er indtrådt en sådan skade, eller der er fare for at der vil indtræde en sådan skade.
 3. I den udstrækning GynZone måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Licenstageren forpligtet til at holde GynZone skadesløs i samme omfang, som GynZones ansvar er begrænset i henhold til pkt. 9.1.

10. MARKEDSFØRING

 1. GynZone er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at referere til Licenstager og Produktet, herunder eventuelt med en kort beskrivelse af projektforløbet.
 2. Personoplysninger opbevares i maximalt 5 år efter sidste transaktion med Licenstager. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

11. FORCE MAJEURE

 1. En part er uden ansvar overfor den anden part, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockouts, ildebrand, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, edb-virus, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportreguleringsforhold samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol.

12. MISLIGHOLDELSE

 1. Hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende licensaftale, og misligholdelsen ikke er udbedret senest 14 dage efter at påkrav herom er fremsat skriftligt, kan den anden part hæve aftalen.
 2. GynZone er altid berettiget til uden varsel at ophæve aftalen, såfremt Licenstageren anvender Produktet til eller som led i spredning eller medvirken til spredning af virus, spyware eller anden skadelig programkode eller øvrige handlinger i strid med dansk eller udenlandsk lovgivning.
 3. Ved GynZones ophævelse og/eller afbrydelse af adgangen til Produktet som følge af licenstagers misligholdelse har Licenstageren ikke krav på afslag i vederlag, der er periodebestemt eller tilbagebetaling af forudbetalt vederlag.

13. FORTRYDELSESRET, VARIGHED OG OPSIGELSE

 1. Aftalen indgås med Licenstageren for løbende uopsigelige perioder på 12 måneder, som udløber ved kalenderårets udgang. Hvis perioden påbegyndes i løbet af et kalenderår, løber den første periode fra påbegyndelsen og indtil kalenderårets udgang. Medmindre Licenstageren skriftligt senest den 1. oktober i et kalenderår giver meddelelse om, at Licensen ikke ønskes fornyet, fornyes Licensen automatisk med samme antal brugere og moduler for en ny uopsigelig periode på 12 måneder i det følgende kalenderår. 
 2. GynZone / den af GynZone certificerede distributør fremsender omkring licensperiodens udløb ny faktura for fornyet abonnement pålydende det til en hver tid gældende licensbeløb for det aftalte antal moduler og unikke brugere. GynZone / den af GynZone certificerede distributør forbeholder sig ret til at justere priserne i forbindelse med indgåelsen af en ny licensperiode.
 3. Ved ophør af nærværende licensaftale er Licenstageren forpligtet til at ophøre med at anvende Produktet og efter GynZone instruktion enten at returnere eller destruere materiale som tilhører GynZone.
 4. Ændringer i disse handelsbetingelser bliver offentliggjort på GynZones hjemmeside. De til enhver tid gældende handelsbetingelser er de, som fremgår af GynZones hjemmeside. Eventuelle ændringer i handelsbetingelserne har virkning fra offentliggørelsen på GynZones hjemmeside.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

 1. Enhver tvist mellem GynZone og Licenstager skal afgøres efter dansk ret. Dette gælder dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.
 2. Tvisten skal afgøres ved Byretten i Århus som værneting. Parterne er enige om at anmode om, at byretten om muligt tiltrædes af sagkyndige dommere.

15. ORDREBEKRÆFTELSE

 1. Ved bestilling af licens enten direkte til repræsentant, via formular på hjemmesiden, via telefonisk aftale eller ved at fremsende mail til info@gynzone.dk eller den af GynZone certificerede distributørs e-mail har Licenstager accepteret at købe licens for det specificerede antal brugere ved den specifikke institution.
 2. Faktura vil blive fremsendt til den e-mail-adresse, som Licenstager angiver som faktura-e-mail. 
 3. Log ind-koder fremsendes via e-mail til den person, som licenstager angiver som Licens Administrator. Licens Administrator kan herefter oprette det antal lokale brugere af GynZones e-læring, som institutionen har købt licens til.

                                                 Version 2.3, dateret 30. juni 2016

Vis pris i valuta